Jak vybrat architekta a co má obsahovat projektová dokumentace?

Až dosud jsme se zabývali činnostmi, které nezbytně předcházejí výběru projektové kanceláře a vypracování projektu našeho "domu snů". Máme ujasněnou představu o požadovaném vzhledu domu, o jeho vnitřním uspořádání, počtu místností, víme, kolik finančních prostředků budeme mít k dispozici a také už vlastníme stavební pozemek. V této chvíli je důležité si uvědomit, že až dosud šlo o naši soukromou a neveřejnou iniciativu. Výběrem projektové kanceláře a zpracováním projektové dokumentace však vstupujeme do sféry, kde již nerozhodujeme jen my samotní, ale musíme svoje představy i požadavky sladit s veřejným zájmem.

1. Jak proplout bez újmy?

Nelekejme se, nedostaneme se pod neúnosný tlak něčeho, co bychom nebyli schopni zvlád­nout. Jedná se o legitimní zájem každé civilizo­vané společnosti, formovaný a chráněný zákony, jehož napl­nění je zajišťováno prostřednic­tvím orgánů státní správy. Abychom i úskalími veřejného zájmu, který nás nesporně při přípravě stavby bude v některých záměrech omezovat, propluli bez újmy, měli bychom alespoň rámcově vědět, co ve sféře sta­vebnictví aktuálně obnáší.

Co je tedy zejména předmě­tem veřejného zájmu v oblasti výstavby? Je toho poměrně dost:

dodržení zásad územního pláno­vání a stavebního řádu, vymezení vztahů mezi účastníky výstavby, zajištění projektování a realizace stavby osobami odborně způso­bilými i zajištění komplexnosti a plynulosti výstavby. Dále for­mulace nároků na pevnost a sta­bilitu stavby, hygienu, bezpeč­nost a ochranu zdraví, ochranu životního prostředí, požární bez­pečnost, úsporu energií, ekono­mii stavby vzhledem k její život­nosti a konečně i přiměřenou ochranu práv vlastnických, tedy i duševního vlastnictví a práv autorských tvůrce projektu na což se často zapomíná.

2. Systémové a právní prostředí

Česká republika je dlouhá léta pověstná, a to i mezi zahraničními investory, svojí rozsáhlou a málo přehlednou legislativou na úseku stavebního řádu. Bohužel, nezbývá mi, než to na základě  vlastní mnohaleté zkušenosti potvrdit.

Těžištěm současného stavebního práva je nový Stavební zákon a sedm bezprostředně navazujících vyhlášek - O autorizovaných inspektorech, O dokumentaci staveb, O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, O obecných požadavcích na využívání území, novelizovaná vyhláška O obecných technických požadavcích na výstavbu, a vyhláška O podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Nikoliv na posledním místě vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Stojí za zmínku, že vyhláška O obecných technických požadavcích na výstavbu platí v duchu rakousko-uherské tradice pro celé území republiky vyjma Prahy, která má svojí specifickou obdobu v podobě vyhlášky.hl. m. Prahy, v některých ustanoveních od celostátní vyhlášky odlišné.

Jen pro srovnání, starý stavební zákon zahrnoval 40 stran textu a tři prováděcí vyhlášky, nový má (ve stejné edici) již 80 stran a více jak dvojnásobek prováděcích vyhlášek...

Na tuto páteř českého stavebního práva navazuje kostra cca dvaceti bezprostředně souvisejících zákonů, se kterými se můžeme při projektování a realizaci staveb běžně setkat, např.  Správní řád, Zákon o státní památkové péči, Zákon o ochraně přírody a krajiny, Vodní zákon, Telekomunikační zákon, Autorský zákon, Zákon o výkonu povolání autorizovaných  architektů a inženýrů a další...

Celé právní a profesní okolí je málo přehledné, rozsahem přebujelé, vnitřně nejednotné, mnohdy rozporné, zahrnuje k datu vydání této knihy celkem více než 200 zákonů, vyhlášek a nařízení, které jasnou orientaci nikoho neumožňují a právní jistoty nezaručují.

Situaci v oboru dále komplikují některá silně zakořeněná zvyková práva a výrazy a to jak na straně stavebních firem, tak i stavebních úřadů, které jen zvolna přivykají základní zásadě každého právního státu, že stavebníkovi lze uložit povinnosti výhradně na základě zákona, v souladu se zákonem a v jeho mezích.

Součástí platné legislativy v oboru jsou rovněž České technické normy (ČSN). Záměrně zdůrazňuji slovo platné. Závaznost norem byla zrušena v roce 1995, pokud na ně neodkazuje obecně závazný právní předpis. Zpravidla zůstala závazná ustanovení týkající se bezpečnosti osob a ochrany zdraví, pro ilustraci například parametry vnitřního prostředí budov, nebo ochranná zábradlí.

Zatímco technických norem týkajících se více, či méně problematiky stavebnictví je ke konci roku 2006 celkem 9.200, norem bezprostředně stavebních, číselné řady 72 - 75 je z toho 2.023, z nichž závazných norem je 263, a dle §196 Stavebního zákona musí být bezplatně veřejně přístupné.

Přesto nejsou normy, jak se často i v odborných i laických kruzích traduje, výmyslem „šíleného totalitního plánovače". (Ostatně většina technických norem týkajících se například kvality bydlení, má svoje věcné jádro historicky v relativně dokonalé byrokracii mocnářství Rakouska-Uherska...)

I nezávazné normy poskytují pro konkrétní řešení tzv. "výhodnou bezúplatnou radu" a jsou vždy v případě soudního sporu měřítkem správnosti tohoto řešení. Proto je praktické případ od případu dobře zvážit, zdali konkrétní technické provedení bude respektovat normy, či nikoliv. I v případě, kdy se architekt rozhodne nerespektovat normové hodnoty, je povinen prokázat, že řešení, jež zvolil je alespoň splňuje. Každopádně je však jeho povinností svého klienta o tom prokazatelnou formou informovat.

Již z tohoto výčtu vyplývá, že se role stavebníka může jen těžko kvalifikovaně zhostit laik, nebo osoba, byť s odpovídajícím vzdě­láním, nicméně bez praxe a tím i patřičných zkušeností. Přesto je tomu tak zatím v tuzemsku nezřídka pravidlem. I v této skutečnosti tedy můžeme nalézt odpověď na otázku, proč je průměrná kvalita výstavby rodinných domů u nás tak nízká. A to nehodnotíme celkovou architektonickou úroveň, ale zejména parametry technického řešení, energetické náročnosti a úroveň provedení stavby...

3. Projektová dokumentace a její účel

Projektová dokumentace je zá­kladním nositelem informace mezi účastníky výstavby, jejich partnery a orgány státní správy. Projektování je proces upřesňování informací o stavbě. Ujasněme si nyní všechny další funkce, které projektová dokumentace plní: definuje základní koncepci díla, umožňuje stavebníkovi dílo si představit, specifikuje návrh na parametry díla a standardy jeho vybavení, umožňuje koordinaci činností a profesí, slouží jako podklad pro správní řízení a realizaci díla, je nástrojem kontroly, popisuje ho­tové dílo pro případ následných úprav a změn a je také přílohou obchodních ujednání a v neposlední řadě rovněž podkla­dem pro případné soudní pře.

Z výše uvedeného vyplývá, že projekt zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu bydlení, ekono­mii návrhu, správnost konstrukč­ního řešení, realizaci stavby a tím i investorovu spokojenost. Proto tuto fázi doporučuji nepodceňo­vat, opačný přístup se vždy dříve, či později stavebníkovi vymstí. Podle mých zkušeností platí úměra, že co ušetříme na projek­tu, o to nejméně desetinásobně přijdeme při realizaci.

4. Profese architekta v současné praxi

Platí - li, že kvalita projektu ovlivňuje zásadním způsobem kvalitu díla, platí rovněž, že osob­nost architekta zásadním způ­sobem určuje úroveň projektu. Nový Stavební zákon v §159 jasně vymezuje úkoly projek­tanta, který osobně zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost projektové dokumentace a bezpečnost a proveditel­nost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu a klade mu rovněž za povinnost chránit veřejné zájmy. Ukládá projektantovi povinnost přizvat ke zpracování části projektové dokumentace, k jejímuž zpracování není způsobilý sám, osobu s oprávněním pro příslušný obor. Z toho vyplývá mimořádný a zce­la pochopitelný zájem společnos­ti na úrovni kvalifikace projek­tanta, jejímž garantem jsou ze zákona profesní komory.

V zemích Evropské unie je oprávnění projektovat vázáno v souladu s kulturní tradicí pouze na vzdělání architekta. U nás mů­že rodinný dům projektovat širší spektrum odborníků, ale osobně doporučuji spolupráci s autorizovaným architektem. Ten bude mít za sebou nejen od­povídající vzdělání, ale také ne­zbytnou praxi u zkušenějších ko­legů architektů a zkoušky z legislativy, teorie i praxe profese. Kromě technických disciplín by měl být pro svého klienta rovněž přínosem ve zvládnuté architektonické podobě domu a jeho odpovídajícím začlenění do kontextu místa, na které se připravuje po léta v rámci ateliérové výuky příslušné vysoké školy architektonického směru. Autorizo­vaný architekt nebo inženýr má právo označovat dokumentaci kulatým razítkem se státním znakem a je zapsán v seznamu, který je k nahlédnutí u komory, jíž je členem. Profesní komory pak určují ve svých řá­dech povinnosti členů ve vztahu k profesi, stavebníkovi, společ­nosti, ostatním kolegům a sa­motné komoře. Cílem je zejména chránit oprávněné zájmy staveb­níka, podrobně stanovit pravidla hry všech zúčastněných a specifi­kovat standard i rozsah činností a úkonů. Solidní architekt vždy a bez rozpaků klienta s textem profesního a etického řádu se­známí. (blíže viz www.cka.cc)

5. Výběr projektové kanceláře

Projektová kancelář je institu­ce, která ve smluvním vztahu pro stavebníka zpracovává projekto­vou dokumentaci ve všech výko­nových fázích nebo alespoň studii a autorský dozor. Je autorem ře­šení, ručí za komplexnost, zpra­covává rozhodující část, ale na některé práce si může osoby v příslušném oboru způsobilé na­jmout. Architekt by se měl v tom­to procesu skutečně stát "advo­kátem" zájmu stavebníka na základě vzájemné úcty a důvěry.

Vždyť spolupráce na projektu a realizaci stavby obvykle trvá spí­še několik let než řadu měsíců. A životnost rodinného domu je nejméně padesát let.

Rozhodneme-Ii se tedy pro indi­viduálně zpracovaný projekt ušitý na míru nám a našemu pozemku, můžeme vybírat kancelář podle následujícího scénáře:

velkou vá­hu má nepochybně doporučení od známých a přátel, kdy spoko­jený zákazník přivádí dalšího klienta. Následuje návštěva kanceláře či ateliéru. Poznáme majitele, jeho spolupracovníky a atmosféru, ve které tvoří. Necháme si předložit kvalifikační předpoklady, tedy právě už zmiňovanou autorizaci, dále reference, ale i výši pojištění profesní odpovědnosti a prohlá­šení o nezávislosti kanceláře, čímž se vyhneme případnému střetu zájmů ze strany projektanta.

Prohlédneme si minimálně na fotografiích, ale raději ve skuteč­nosti, vybrané realizace staveb podle pro­jektů kanceláře.  Většina architektů má webovské stránky, nebo předloží rovněž CD se svými pracemi. Při návštěvě domů si jistě rádi promluvíme s předchozími klienty kanceláře, jak byli spokojeni. Vysvětlíme architektovi naše přání a představy, předáme sta­vební program a podklady souvi­sející s pozemkem a necháme si vypracovat cenovou nabídku na honorář za dohodnutý rozsah prací. Zejména však otevřeně uve­deme maximální výši prostředků, které hodláme do domu investo­vat. Ušetříme si tak případné po­zdější rozčarování. Důležitou informací bude, zda architekt osobně vykonává autorský dozor, tedy pravidelně chodí na stavbu a je v kontaktu s realizací, či nikoliv a nechává se zastupovat. Činnost na stavbě je důležitou zpětnou vazbou pro každého architekta a faktickou školou života, kterou žádná učebnice nenahradí. Celá řada konstrukčních prvků a detailů, která vypadá skvěle na papíře se může ukázat v praxi jako obtížně realizovatelná, či nerealizovatelná, případně výhodněji realizovatelná jiným způsobem. Je na architektovi, aby situaci vyřešil, a často nezbývá než operativně přímo na stavbě.

Sledujme rovněž, na jaký typ staveb se kancelář specializuje. Nemá-li v portfóliu například žádnou dřevostavbu, nebo nízkoenergetický, či pasivní dům, rovnalo by se zázraku, pokud by ho v našem případě hned napoprvé vyprojektovali bez chyb. A jistě neočekáváme, že právě na naší stavbě se pan architekt bude učit novým technologiím. Stejný omyl v této oblasti je zadat studii mladému nezkušenému kolegovi a chtít po jiné kanceláři vypracovat dokonalý projekt. Klíčová rozhodnutí ovlivňující řešení a funkčnost domu jsou činěna právě v úrovni studie. Takže ani v tomto případě se zázraky nedějí. Ostatně těžko bychom si od zubaře a navíc medika nechali operovat třeba srdce...

Nemáme-li jistotu, že se architekt trefí do našeho vkusu, můžeme mu zadat zatím jenom studii teprve potom zbytek projektové dokumentace. Rovněž tak je praktické zejména u větších rodinných domů zadat studii více kancelářím. Získáme lepší představu o možných řešeních a jistotu, že jsme vyčerpali všechny varianty.

Na závěr... je slušností ze strany stavebníků informovat neúspěšné uchazeče o projekt, že neuspěli a poděkovat jim za jejich snahu. Plně postačuje krátké sdělení e-mailem.

6. Přiměřená výše honoráře architekta

Při výsledném hodnocení zva­žujme pečlivě své dojmy, ochotu druhé strany ke komunikaci, schopnost argumentace, praktické zkušenosti a kom­plexnost nabízených služeb. Hlav­ně nepřeceňujme kritérium ceny za projektové práce.

Otázka přiměřené výše hono­ráře vyvolává časté diskuze. Mnoho stavebníků stále upřed­nostňuje nízkou cenu projektu před ostatními parametry. Mohu zodpovědně prohlásit, že nejniž­ší cenová nabídka vždy zároveň znamená nejhorší úroveň posky­tovaných služeb. Zázraky se ne­dějí a výjimky neexistují, byť by to tak někdy ze začátku spolu­práce mohlo vypadat.

V rozpacích jsem z představ ně­kterých stavebníků, kteří chtějí vě­domě realizovat dům za řadu milionů korun, od architekta očekávají kompletní servis, avšak při před­ložení návrhu jeho honoráře se velmi diví, neboť měli pocit, že by tento obnos měl být výrazně, někdy řádově nižší. Je faktem, že projektová a inženýr­ská činnost je vysoce kvalifikova­nou prací, která i u malého rodin­ného domu má přibližně stejnou četnost nezbytných činností jako u velké rezidenční vily, trvá řadu měsíců a podílí se na ní tým odborníků, specialistů kteří nesou značnou odpovědnost. Zároveň je návrh individuálně a osobitě řešeného domu činností tvůrčí, vyžadující velkou invenci a schopnost přinášet nové nápady a neotřelé pohledy i na to, co tu již zdánlivě všechno bylo.

7. Dvě možnosti, pokaždé věc smluvní

Přiměřenou míru honoráře je, v zásadě možné stanovit dvěma principiálně odlišnými způsoby, vždy se však bude jednat o ceny smluvní, dojednané na základě svo­bodné vůle obou stran. Honorář může být sjednán na základě hodi­nové sazby, kdy se podkladem stá­vá rozsah dohodnutých výkonů a odborný odhad potřebného po­čtu hodin nezbytných k naplnění výkonů. Rozpětí hodinové sazby je od 50 do 100 Kč na hodinu u po­mocných prací, až po 800 Kč na ho­dinu i více, u prací vysoce kvalifi­kovaných. Hovoříme o hodinových sazbách bez DPH. Jedná se však o poměrně riskantní metodu vyžadující značné zkušenosti obou smluvních stran. V praxi je takový postup obvyklý pouze pro dílčí výkony, případně autorské dozory na stavbě.

Druhým, obvyklejším způsobem, je nákladová metoda. Ta odvozuje výši honoráře pro projektanta ze stanovení nákladů na stavbu. Dobrou orientační pomůckou je například Výkonový a honorářový řád profes­ních komor. Důraz kladu na slovo výkonový, protože zejména přesně určuje, jaký rozsah činností může stavebník za své peníze od archi­tekta očekávat a po právu vyžadovat.

Jednotlivé druhy staveb jsou za­řazeny podle míry obtížnosti do pěti zón, rodinné domy jsou obvy­kle dle náročnosti ve II - IV. zóně. Celkový hono­rář pak činí podle orientační tabulky například u menšího individuálně řešeného rodinného domu za 3,0 mi­lionu Kč v druhé zóně náročnosti 9 procent z nákladů, což je 270 tis. Kč. Tato částka zahrnuje celou činnost architekta a jeho kanceláře od prvních diskuzí nad studií až po předá­ní hotového domu do užívání, (s výjimkou honoráře technického dozoru investora a Průkazu energetické náročnosti budovy). Celkový honorář je členěn do deví­ti výkonových fází od přípravy za­kázky až po kolaudaci a odstranění vad a nedodělků, které mají vždy procenty určený podíl na celko­vém honoráři. Pro snazší představu studie/návrh stavby potom přijde na 35 tis. Kč, projekt pro stavební povolení 59 tis. Kč.  Stavebník rozhodu­je, které z těchto služeb skutečně bude potřebovat, objedná a zaplatí. Architekt je povinen mu poskytnout radu a odborný výklad obsahu jednotlivých výkonových fází. Reálně se potom v případě již zmíněného příkladu rodinného domu pohybuje honorář ve výši 6 - 7%. Podstatné je zdůraznit, že ceny jsou vždy smluvní. Ověřit si nabídku je možné na internetových stránkách České komory architektů, kde je jako praktická orientační pomůcka instalován interaktivní program pro výpočet přiměřeného honoráře architekta.

8. Pozor na podezřele levné projekty

I ty patří k současnému stavební­mu folklóru a nabízejí je nejčastěji zejména důchodci, projektanti, kteří si touto činností jen přilepšují vedle trvalého pracovního poměru (často ve zcela jiném oboru), kra­chující firmy a čerství absolventi škol. Tito lidé však ne vždy sledují novinky v oboru, jen málokdy mají čas být na stavbě právě tehdy, kdy je tam kli­ent potřebuje, případně nemají žád­né zkušenosti a potřebné znalosti o poskytovaných ga­rancích ani nemluvě...

Rovněž tak podezřele levné pro­jekty zhotovují i zdánlivě seriozní kanceláře, které však jsou vázané provizními smlouvami s výrobci stavebních materiálů a budou pro­to za každou cenu prosazovat urči­té stavební hmoty, konstrukční prvky nebo celé technologie bez ohledu na požadovaná specifika. Něco podobného činí rovněž některé stavební a developerské firmy, kte­ré lákají klienty někdy na tak zvaně „bezúplatné" vyhotovení projektu, pod podmínkou, že si u nich zákazník koupí pozemek, nebo nechá realizovat rodinný dům. "Slevu" za projektové prá­ce obvykle rozpočítávají do ceny pozemku či stavby, takže zákazník stejně nic neušetří, ale ani to nepozná.

Uvedu ještě jeden pojem: „bezpečná dokumentace". Kdy se má za to, že pod určitou cenu nelze zpracovat projekt kvalitně, tedy aby splňoval všechny zákonné požadavky.

V souvislosti s honoráři zmíním ještě jeden přetrvávající nešvar ­práci bez honoráře, takzvaně na zkoušku. "Pane architekte, jen pár skic, abychom věděli, co ve vás je ....zda můžeme počítat s tím, že se nám vaše práce bude líbit... „

Ve svém oboru úspěšný skutečný profesionál na takovou hru nikdy nepřistoupí. Ostatně zkuste podob­ný postup třeba v autoservisu, u ad­vokáta nebo vlastně kdekoli jinde...

9. Typové projekty

Samostatnou kapitolou jsou potom takzvané typové projekty obvykle nabízené za zdánlivě mimořádně příznivé ceny. Celá řada firem je nabízí v rozsahu projektu pro stavební povolení, tedy bez jediného detailu, obvykle bez spodní stavby a založení, které musí stavebník nechat dopracovat dle specifik svého pozemku. Na druhou stranu jsou nabízeny často rovněž v podobě vzorových domů, takže je možné vybrané dispoziční řešení navštívit a ověřit si prostorový koncept v reálu což je jistě výhodné. I typové projekty mají svého autora a proto je praktické si před koupí rovněž ověřit možnost a právní ošetření případných změn projektu. Největší výhodou je však přijatelná cena a rychlost zpracování  - obvykle jsou hned ke koupi, nebo s minimální dodací lhůtou oproti individuálnímu projektu, kde jeho tvorba od studie a následné povolení trvá vždy řadu měsíců.

Pomineme-li pokleslé a kýčovité architektonické řešení mnoha katalogových projektů, je praktické vědět o jejich mnohdy problematické kvalitě rovněž v oblasti dispozičního a konstrukčního řešení. Uvedu příklad.  Před časem jsme zpracovávali znalecký posudek na typový projekt rodinného domu jedné z největších českých developerských společností. Jednalo se o oblíbený typový dům s investičními náklady cca 6,0 mil. Kč, který byl již mnohokrát společností realizován.  Informovaná klientka odmítla navrhovaný standard zateplení, správně usoudila, že běžný typový projekt nesplňuje ani závazné normové hodnoty a požadovala nápravu. Z původní nabídky 25 tis.Kč se po individuálních úpravách vyhoupla cena projektu již na 120 tis. Kč. Z osmnácti sledovaných detailů jich normovým hodnotám ani po úpravě projektu, která směřovala k lepšímu zateplení a eliminaci tepelných mostů nevyhovělo plných 50% (!), nemluvě o dalších vadách. Raritou projektu byla potom nesmyslná kombinace tří konstrukčních systémů v krovu, dřevěný, ocelový, doplněný železobetonovými prvky. Tyto domy se i nadále staví, a vždy, když kolem jejich stavby jedu, si vzpomenu na tuto příhodu...

Špatnou zprávou pro všechny dodavatele typových projektů je potom nezbytnost upravit tyto ve shodě s požadavky nové vyhlášky „O dokumentaci staveb". Jedná se o změny vskutku zásadní jak v členění, rozsahu, tak i míře podrobnosti projektu. Stavebníkům pak doporučuji, aby si před koupí typového projektu tyto náležitosti ověřili, v opačném případě jim nemusí být vydáno stavební povolení, nebo mohou mít problémy při kontrolních prohlídkách stavby a může se jednat i o přestupek pod sankcí pokuty.

10. Přehled stupňů projektové dokumentace

Po létech relativní svobody následujících po listopadu1989, kdy byly náležitosti projektové dokumentace ve stavebním zákonu a vyhlášce č.132/1998 Sb. upraveny velmi volně a profesní předpisy byly závazné pouze pro autorizované osoby, usoudil zákonodárce, že je třeba nároky na obsah projektové dokumentace zpřísnit a vrátil je v podstatě co do rozsahu a způsobu členění do předlistopadové podoby.

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb proto vymezuje od 1. ledna 2007 rozsah a obsah projektové dokumentace pro některé ohlašované stavby, projektové dokumentace pro stavební řízení, nově rovněž projektu pro provádění stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a náležitosti dokumentace bouracích prací.

Projektová dokumentace standardně může u každé stavby se­stávat z několika stupňů, z nichž některé lze samozřejmě vyne­chat či účelně podle okolností stavby spojit.

Základem je studie - návrh stavby. Jedná se o souhrnné dispoziční, objemové a výtvarné řešení stavby a jejího okolí, tedy i zahrady. Výkresy jsou jednoduchá graficky pojednaná schémata (situace, půdo­rysy, řezy, pohledy, obvykle v měřít­ku 1: 100, nebo 1: 200) a barevná prostorová zobrazení, nejčastěji na počítači zpracovaná vizualizace, jako výsledek řady skic a variant průběžně kon­zultovaných se stavebníkem, doplněné textovou částí. Slouží k odsouhlasení jeho cílové představy, pro orientační odhad nákladů a pro případné kon­zultace s veřejnoprávními orgány. Může být zpracována ve variantách, případně i od více architektů. Podtrhuji, že vždy by měla být vybavena jednoduchým zákresem základního nábytku a vnitřního vybavení, ze kterého si teprve stavebník může udělat prvotní úsudek, nakolik mu bude dispozice prakticky sloužit.

Druhým stupněm se stává dokumentace pro územní ří­zení, což je studie dopracovaná zejména v oblasti profesí a textové zprávy do úrovně nezbytné pro vy­dání územního rozhodnutí. Je to podklad pro jednání s or­gány státní správy a správci inženýrských sítí a ve většině případů rodinných domů se spojuje se stavebním řízením. Náležitosti této dokumentace nalezneme ve Výkonovém a honorářovém řádu profesních komor, který je pro autorizované osoby závazný.

Projekt stavby pro stavební řízení, nebo pro ohlášení je dalším stupněm. Podrobně řeší stavbu až do stadia postačujícího pro vydání stavebního povolení. Musí vždy obsahovat následující oddíly:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situace stavby

D. Dokladová část

E. Zásady organizace výstavby

F. Dokumentace objektů

Obsahuje architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení domu, včetně konstrukčního řešení a použitých materiálů. Povinný je sta­tický výpočet a součástí souhrnné zprávy jsou základní úda­je o stavbě včetně nároků na technickou vybavenost, hos­podaření s odpady, požární bezpečnost, dopravní přístupnost a energetickou náročnost. Výkresová část obsahuje situaci širších vztahů zakreslenou do mapového podkladu, koordinační situaci v mě­řítku 1:200 až 1:1000, okótované půdorysy základů, po­dlaží, střechy, řezy, pohledy a schematické rozvody vnitř­ních instalací a rovněž přípojky sítí. Vše v měřítku 1:100 nebo 1:50. Projekt je členěn na jednotlivé stavební, případně inženýrské objekty. Projekt stavby pro stavební řízení poslouží ohlášení, nebo k zís­kání stavebního povolení, ke specifikaci zásadních nároků na standard vybavení domu a po dopracování o nezbytné detaily a výpisy také jako podklad pro výběr dodavatele stavby v případě jednoduchých rodinných domů. Nově je požadován i průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií, součástí jsou i potřebné výpočty tepelně technické, akustické, osvětlení nebo oslunění.

Projekt pro provádění stavby bývá zpracován z podnětu stavebníka, nebo může být jeho vypracování součástí podmínek územního rozhodnutí (§92 Stavebního zákona). Propracovává podklady z projektu pro stavební povolení/ohlášení až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a vlastnosti stavby, výkresy obvykle v měřítku 1:50 včetně konstrukčních detailů a výkresů styků a kotvení v měřítku 1:20 až 1:5. Musí být členěn na následující oddíly:

A. Pozemní stavební objekty

B. Inženýrské objekty

C. Provozní soubory

Je vybaven také tabulkami výpi­su výplní otvorů, truhlářských, klempířských a zámečnic­kých výrobků. Projekt slouží dodavateli jako podklad pro realizaci stavby. Obsahuje jednoznačné kvalitativní požadavky na provedení stavby.

Výrobní a dílenská dokumentace některých složitěj­ších prvků a konstrukcí slouží jako podklad pro subdodavatele. Zpracovává jí zhotovitel stavby, výjimečně projektant, musí jí odsouhlasit autorský dozor. V pří­padě rodinných domů jde většinou o klempířské, truhlářské, zámečnické, či prefabrikované výrobky, například o schodiště, zábradlí, atypická zasklení a podobné prostorově náročnější prvky.

Konečně dokumentace skutečného provedení stav­by je v praxi projektem pro stavební povolení doplněným o všechny změny, které nastaly v průběhu realizace stavby. Stává se jedním z podkladů pro kolaudační souhlas a zpracovává ji dodavatel stavby, případně projektant na základě dohody se stavebníkem. Tuto dokumentaci ucho­vává potom stavebník po dobu existence stavby. Při změně vlastnictví jí předá novému vlastníku. (§125 Stavebního zákona).

 

 

Ing. arch. Josef Smola 16. srpna 2009,... ukázka z knihy „Stavba rodinného domu krok za krokem", nakladatelství Grada 2007. Připravuje se již třetí vydání, kniha patří mezi TOP 10 stavební literatury.


19.8.2009
Stavba Domu snů krok za krokem | Nabídka dřevostaveb | Články o bydlení | Stylové venkovské osvětlení | Tradiční český kanafas
EKODŘEVOSTAVBY - ekologické dřevostavby - informační portál o ekologickém stavění nízkoenergetických a pasivních domů.
Doporučujeme: Eurookna | Vchodové dveře | To pravé BYDLENÍ | Galerie o bydlení | EkodřevostavbyEurookna a dveře | Dům snů  | Česká okna a dveře |SLAVONA | Okna a dveře | Keramické lustry na chalupu | Vybavení chalupy | Stavba chalupy