Architektonický návrh

„Navrhovat dřevostavbu je srdeční záležitost“ říká architekt Josef Smola.

Již při prvním setkání s režiséry Janou Rezkovou a Ivem Macharáčkem bylo jasné, že se jedná o neobvyklou zakázku, že dům musí navíc splňovat celou řadu požadavků, s kterými se při běžné práci pro klienty jako architekti nesetkáme. Rychle jsme se shodli, že to bude dům současný, moderní, (žádný retro styl), který musí umožnit maximální svobodu volby pro soutěžící, co se týká řešení vnitřní dispozice.
Významným vodítkem byly představy soutěžících již při castingu. Málokdy se stane architektovi, aby bezprostředně slyšel během několika desítek hodin názory stovek lidí - jak si představují svoje ideální bydlení. Celá řada uchazečů přinášela rovněž kresby, nebo skicy svých představ, někteří dokonce model, kuriozitou byl domeček z perníku.
Příjemným překvapením bylo přání jednoduchých funkcionalistických staveb s plochou střechou, domů dřevěných ba dokonce nízkoenergetických...

Dům snů - nízkoenergetická dřevostavba

„Dům snů", hlavní hrdina nového televizního pořadu, je proto nízkoenergetická dřevostavba rodinného domu s parametry blížícími se standardu pasivního domu. To budoucím majitelům - vítězům soutěže zajistí ekonomicky výhodný provoz jejich domácnosti.
Jednoduchá přízemní hmota s rozsáhlými stíněnými terasami a plochou střechou se přimyká k terénu, má výrazný horizontální charakter. Je obložena modřínovými palubkami s hnědou lazurou. Obytné místnosti jsou na osluněné strany bohatě prosklené. Dominantu kompozice tvoří nástavba zakrytá pultovou střechou sledující sklon terénu. Je odlišena stěrkovou omítkou v barvě kukuřice. Svým přesahem zároveň chrání vstup do domu.

Technologicky se jedná v českých podmínkách o ojedinělou stavbu.

Technologicky se jedná v českých podmínkách o ojedinělou stavbu. Veškeré použité materiály a výrobky jsou přátelské k životnímu prostředí, mají minimální ekologickou stopu (svázané emise skleníkových plynů). Dřevěná prefabrikovaná nosná konstrukce na bázi tenkostěnných nosníků Steico a OSB desek , tepelné izolace převážně z dřevité vlny a konopí, částečné hliněné omítky, zelené vegetační střechy, které akumulují vlhkost a pomohou integraci domu do okolní krajiny. Skladby konstrukcí jsou certifikovány. Okna jsou dřevěná s trojskly, určená pro pasivní domy od společnosti Slavona . Českou premiéru mají rohová okna v bezrámovém provedení nároží.
Dispoziční řešení rovněž (mimo jiné) důsledně principiálně zohledňuje požadavky na navrhování dispozic nízkoenergetických domů. Důraz je kladen na účelné a funkční využití každého metru čtverečného plochy. Plocha chodeb a komunikací je účelově minimalizovaná, mokré provozy jsou, pokud dispozice umožňuje, účelně sdruženy a situovány nad sebou.
Základem je dispoziční řešení, které optimálně vyhovuje požadavkům klienta, kde nízká energetická náročnost je přirozeným důsledkem racionálního návrhu dispozice i konstrukce, (podobně jako aspekt maximální bezpečnosti např. u osobních automobilů, nad kterým se dnes již nikdo výrazně nezamýšlí, ale považuje ho za samozřejmost).
Dispoziční řešení je koncipováno a modifikováno s ohledem na potřeby televizního pořadu. Vytváří předpoklady pro variantní řešení a možnost výběru finální dispozice v rámci pravidel a postupu natáčení a vývoje scénáře pořadu. Základním principem koncepce je, že vnější vzhled stavby a statika nosné konstrukce zůstává i při možnosti změn ve variantách zachována. Možnosti volby a tedy i změn je řešení a dělení prostoru pouze nenosnými příčkami a zčásti změn ve vedení vnitřních rozvodů instalací ZTI a Elektro.

Flexibilní dispoziční řešení

Dispoziční řešení je velmi flexibilní - umožňuje provedení 5+1, nebo 6+kk. Podle výběru soutěžících v rámci pořadu oddělenou jídelnu s kuchyní, nebo naopak spojenou s obývacím pokojem, případně vícegenerační bydlení. Do podkroví je možné vestavět obytné galérie, či řešit pokoje různé velikosti. Jako nadstandardní vybavení může být instalována solná jeskyně, volitelným zařízením je například sauna, vířivá vana, vnější bazén se slanou vodou...
Hlavní obytné místnosti jsou soustředěny do přízemního podélného a kolmého křídla orientovaného na osluněné strany ve vazbě na rozsáhlou vnější terasu částečně zastíněnou dřevěnými slunolamy s možností porostu popínavými rostlinami. Navazující komunikační prostory, sociální zařízení, šatny, kuchyně a sauna jsou dispozičně situovány do zón dispozice na neosluněné strany.
Hlavní vstup do domu a zádveří je umístěno na severozápad z kryté části přesahu hmoty podkroví.
V podkroví je navržena v návaznosti na schodiště hala funkčně využitelná jako zimní zahrada. Z haly je přístupná koupelna, dva pokoje a zelené střechy obou přízemních křídel.
Vyjma prostor v podkroví je celá dispozice i navzdory svažitému pozemku řešena jako bezbariérová, to je s možností přístupu přímo z úrovně upraveného terénu.

Stavba je vybavena systémem teplovzdušného vytápění a řízeného větrání s rekuperací tepla společnosti Atrea . Chlazení zajišťuje malé tepelné čerpadlo . Doplňkovým zdrojem tepla je uzavřená krbová vložka na dřevo, obezděná akumulační stěnou z nepálených hliněných cihel. Voda pro vnější bazén je vyhřívána solárními kolektory. Dešťové vody ze střech jsou jímány, recyklovány a slouží ke splachování toalet, přebytek se vsakuje na pozemku.

Stavebně energetický koncept Domu snů

Stavebně energetický koncept Domu snů respektuje zásady a pravidla pro dosažení úrovně nízkoenergetického domu podle ČSN 73 0540:

  • budova je optimálně orientovaná ke světovým stranám
  • tvarové řešení je kompaktní s poměrně příznivým faktorem tvaru (geometrickou charakteristikou) pro rodinné domy A/V 
  • vnitřní provoz je sdružován podle tepelných zón, vytápěcích režimů a orientace prostorů ke světovým stranám
  • vnitřní dispozice je plně provozně maximálně využita, nevytápí se hluché prostory
  • konstrukční koncepce je řešena se snahou o maximální potlačení až vyloučení vlivu tepelných mostů v konstrukcích a tepelných vazeb mezi konstrukcemi
  • navržené masivní tepelné izolace mohou při dodržení předchozí podmínky zajistit součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí obálky domu příznivější než hodnot doporučených dle ČSN 73 0540 
  • v konstrukcích jsou navrženy vzduchotěsnící vrstvy, které navzájem navazují, v projektové dokumentaci je předepsáno jejich vzduchotěsné napojení jištěné přítlakem
  • teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací má účinnost zpětného získávání tepla z větracího vzduchu vyšší než 75 %, má pružnou regulaci teplot a intenzity výměny vzduchu podle proměnných provozních podmínek, umožňuje plné využití pasivních solárních zisků a tepelných zisků provozních
  • příprava teplé vody je navržena s vysokou účinností užití energie a s minimálními ztrátami v rozvodech
  • energetické spotřebiče jsou navrhovány nejlépe v energetických třídách A .

Dohled nad stavbou mají autorský dozor Josef Smola , technický dozor stavebníka Zdeněk Kaňa, stavbyvedoucí Pavel Husek ze společnosti H.L.C. Hodonín s.r.o. , která je zároveň generálním dodavatelem stavby. Tento tým stavbu nejen navrhl, zajistil její povolení, účinkuje v pořadu, ale také se podílel jako odborní poradce na scénáři. Jsou zároveň podporujícími členy občanského sdružení Centrum pasivního domu .

Pro stavbu byla zpracována projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, doplněná o knihu konstrukčních detailů v měřítku 1/10. Dodavatel stavby navazoval výrobní dokumentací, která byla vybavena 3D modelem jednotlivých montážních etap.
Soutěžící tak měli při pravidelných ranních poradách se stavbyvedoucím na očích cíl dne v grafické podobě.

Dům snů byl povolen prostřednictvím autorizovaného inspektora Milana Teigisera. Tento nový institut (= fakticky privatizace stavebního řízení) má zejména výhodu ve významném zkrácení délky řízení. Teoreticky je inspektor schopen vydat stavební povolení v den nabytí právní moci územního rozhodnutí. Autorizovaný inspektor je veden vlastní „správní úvahou", která se může lišit od názoru stavebního úřadu. To může být účelné například při stanovování okruhu účastníků řízení...Rozhodnutí autorizovaného inspektora je přezkoumatelné pouze soudní cestou, stavební úřady ho musí respektovat.

Autorská spolupráce na projektu: Ing. Kateřina Mertenová.
 

Projektová dokumentace rodinného domu byla poskytnuta pro potřeby pořadu na základě nevýhradní licence, je proto k dispozici (na základě smlouvy) dalším zájemcům, kteří by rádi bydleli v „Domu snů“…

 


zdroj videa: www.nova.cz 

12.9.2009
Stavba Domu snů krok za krokem | Nabídka dřevostaveb | Články o bydlení | Stylové venkovské osvětlení | Tradiční český kanafas
EKODŘEVOSTAVBY - ekologické dřevostavby - informační portál o ekologickém stavění nízkoenergetických a pasivních domů.
Doporučujeme: Eurookna | Vchodové dveře | To pravé BYDLENÍ | Galerie o bydlení | EkodřevostavbyEurookna a dveře | Dům snů  | Česká okna a dveře |SLAVONA | Okna a dveře | Keramické lustry na chalupu | Vybavení chalupy | Stavba chalupy